Board Members

by eefiecp, 30 November 2017

Ιούνιος 2016 – Σήμερα

Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γραμματέας Ταμίας Μέλος
Μπαφίτης Βασίλειος Βαρνάβα Χρήστος Σκαρμπούνης Δημήτριος Σύκα Μαρία Κυπιρτίδου Ελεωνόρα

 


Απελθόντα Συμβούλια Παραρτήματος Αλεξανδρούπολης

Δεκέμβριος 2015 – Ιούνιος 2016

Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Γραμματέας Ταμίας Μέλος
Κεσκίνης Χριστόδουλος Μπαφίτης Βασίλειος Κλογκέρι Τζονατάν Γαβριηλάκη Μαρία Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος