Τρόπος Κατανομής

Κριτήρια Επιλογής Συμμετεχόντων ΙΑ 2019

Υπενθυμίζουμε ότι το διαχρονικό εθελοντικό πρόγραμμα ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΒΑΣΗ απευθύνεται σε φοιτητές Ιατρικής των 7 Ελληνικών Ιατρικών Σχολών με βασικές προϋποθέσεις να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το 4ο έτος των σπουδών τους και να είναι εγγεγραμμένα μέλη της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.

Σχετικά με τον τρόπο κατανομής των συμμετεχόντων, τα στοιχεία που θα συνεκτιμηθούν θετικά στην κατανομή και θα περιέχονται στην αίτηση είναι:

  1. Το έτος σπουδών. Το 6ο έτος έχει μεγαλύτερο πλεονέκτημα από τα άλλα δυο, το 5ο μεγαλύτερο πλεονέκτημα σε σχέση με το 4ο (όσοι πεμπτοετείς συμμετείχαν πέρυσι στο πρόγραμμα η αίτησή τους θεωρείται ίση με των τεταρτοετών σε σχέση με το έτος).
  2. Η διπλή αίτηση πριμοδοτείται.
  3. Η μη εκδήλωση προτίμησης προορισμών πριμοδοτείται.
  4. Η παρακολούθηση κάποιας δράσης (Ημερίδα, Σεμινάριο κλπ) που διοργάνωσε το εκάστοτε Παράρτημα της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, από όσες αναφέρονται στη σχετική λίστα εντός της αίτησης (απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή του πιστοποιητικού παρακολούθησης)
  5. Η παρακολούθηση του 25ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας ή του 24ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (για το 24ο ΕΣΦΙΕ απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή του πιστοποιητικού παρακολούθησης, για το 25ο ΕΣΦΙΕ η πιστοποίηση συμμετοχής θα γίνει από τη λίστα συνέδρων που συμπλήρωσαν τις απαραίτητες για την απόκτηση πιστοποιητικού ώρες παρακολούθησης, οπότε δε χρειάζεται να αποστείλετε πιστοποιητικό, απλά να το δηλώσετε στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης, το 25ο ΕΣΦΙΕ πριμοδοτείται περισσότερο)
  6. Η πιστοποίηση BLS/AED από την ERC (απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή του πιστοποιητικού)
  7. Η πιστοποίηση ATLS ή ALS (απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή του πιστοποιητικού)
  8. Η συμμετοχή σε κάποιο εθελοντικό πρόγραμμα σχετιζόμενο με την Ιατρική (απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή του πιστοποιητικού)
  9. Τελευταίο κριτήριο σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι ίσες ως προς τα παραπάνω είναι η χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.
  10. Η επιλογή φύλου δεν αποτελεί κριτήριο στην κατανομή (θα χρησιμοποιηθεί μόνο στην περίπτωση των μονών αιτήσεων, για να μετατραπούν σε διπλές μέσω συνδυασμού τους με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής)

Μπορείτε να υποβάλετε είτε ΜΟΝΗ ΑΙΤΗΣΗ,  είτε ΔΙΠΛΗ ΑΙΤΗΣΗ.
Η αξιολόγηση των διπλών αιτήσεων θα γίνει με βάση τα συνολικά κριτήρια που συγκεντρώνουν και οι 2 υποψήφιοι, ενώ για τις μονές αιτήσεις η Οργανωτική Επιτροπή θα είναι υπεύθυνη να τις συνδυάσει, έτσι ώστε να προκύψουν ζευγάρια ίδιο φύλου με αντίστοιχα κριτήρια.

Είναι απαραίτητο να αποστείλετε τα πιστοποιητικά που ζητούνται άμεσα μετά την υποβολή της αίτησής σας,  προκειμένου να ληφθούν υπόψιν τα στοιχεία που θα δηλώσετε στην αίτηση.
Περισσότερες οδηγίες για τον τρόπο αποστολής τους θα περιλαμβάνονται στη φόρμα της Αίτησης Συμμετοχής.