Τρόπος Κατανομής

Κριτήρια Επιλογής Συμμετεχόντων
Ιατρικής Απόβασης 2023

Υπενθυμίζουμε ότι το εκπαιδευτικό, εθελοντικό πρόγραμμα “ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΒΑΣΗ” απευθύνεται σε φοιτητές Ιατρικής των 7 Ελληνικών Ιατρικών Σχολών με βασικές προϋποθέσεις να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το 4ο έτος των σπουδών τους και να είναι εγγεγραμμένα μέλη της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε..

Σχετικά με τον τρόπο κατανομής των συμμετεχόντων, τα στοιχεία που θα συνεκτιμηθούν θετικά στην κατανομή και θα περιέχονται στην αίτηση είναι:

 1. Το έτος σπουδών. Το 6ο έτος έχει μεγαλύτερο πλεονέκτημα από τα άλλα δυο, το 5ο μεγαλύτερο πλεονέκτημα σε σχέση με το 4ο
  (Το πλεονέκτημα είναι μικρότερο για όσους έχουν ήδη συμμετάσχει το 2022 στο Πρόγραμμα).

 2. Η διπλή αίτηση πριμοδοτείται.

 3. Η μη εκδήλωση προτίμησης προορισμών πριμοδοτείται.

 4. Η συμμετοχή σε Οργανωτική Επιτροπή ή η παρακολούθηση κάποιας δράσης (Ημερίδα, Σεμινάριο κλπ) που διοργάνωσε το εκάστοτε Παράρτημα της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Έγκυρη θεωρείται οποιαδήποτε παρακολούθηση δράσης ή συμμετοχή σε Οργανωτική Επιτροπή που διοργανώθηκε από Παράρτημα της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 καθώς και η συμμετοχή στην Οργανωτική Επιτροπή της Ιατρικής Απόβασης 2022.

Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε Οργανωτική Επιτροπή δίνει μεγαλύτερο πλεονέκτημα από την παρακολούθηση δράσης.
(απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή του πιστοποιητικού παρακολούθησης, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε στην καρτέλα Οδηγίες Αίτησης)

 1. Η συμμετοχή στην Οργανωτική Επιτροπή του 29ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΣΦΙΕ)
  (απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή του πιστοποιητικού συμμετοχής)

 2. Η παρακολούθηση του 29ου ή 28ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας – Η παρακολούθηση του 29ου ΕΣΦΙΕ δίνει μεγαλύτερο πλεονέκτημα από την παρακολούθηση του 28ου (απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή του πιστοποιητικού παρακολούθησης)

 3. Η πιστοποίηση BLS/AED ή  ALS ή  ILS ή AMLS από πιστοποιημένο φορέα, όχι διαδικτυακής διεξαγωγής – 

Το ALS και το AMLS θεωρούνται ισοδύναμα και  δίνουν μεγαλύτερο πλεονέκτημα από τα άλλα δυο και το ILS μεγαλύτερο πλεονέκτημα σε σχέση με το BLS/AED.
(απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή του πιστοποιητικού)

 1. Η πιστοποίηση ATLS
  (απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή του πιστοποιητικού)

 2. H συμμετοχή σε Σεμινάριο πιστοποιημένο από επίσημο φορέα (π.χ. Σεμινάριο κάποιου Παραρτήματος της ΕΕΦΙΕ – Workshop ΕΣΦΙΕ – όποια άλλη δράση αντίστοιχου περιεχομένου υπογεγραμμένη από Επιστημονικό Υπεύθυνο) που να εξασφαλίζει την απόκτηση κλινικής δεξιότητας κατά τη διάρκεια της φοίτησής σας και να έχει πραγματοποιηθεί με διά ζώσης συμμετοχή. Πιο συγκεκριμένα:

a) Σεμινάριο Συρραφής Τραύματος,
b) Βασικές Κλινικές Δεξιότητες (ένα από τα παρακάτω): φλεβοκεντήσεις, ουροκαθετηριασμοί, ενέσεις, τοποθέτηση γύψου,
c) Επείγουσες παρεμβατικές τεχνικές (ένα από τα παρακάτω): διασφάλιση & βασική διαχείριση αεραγωγού (τραχειοστομία, λαρυγγική μάσκα), αντιμετώπιση πνευμοθώρακα, διαχείριση μαζικής αιμορραγίας, τοποθέτηση Κεντρικής Φλεβικής Γραμμής
(απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή του πιο πρόσφατου πιστοποιητικού που διαθέτετε για καθεμία από τις παραπάνω περιπτώσεις)

 1. Η συμμετοχή σε κάποιο εθελοντικό πρόγραμμα ιατροκοινωνικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής σας φοίτησης, με διάρκεια συμμετοχής τουλάχιστον 3 ημέρες και εγκεκριμένο από πιστοποιημένο φορέα, εκτός της συμμετοχής σε Ιατρική Απόβαση προηγούμενης χρονιάς. Προσοχή! Όχι ιατρικής εκπαίδευσης.           (απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή του πιστοποιητικού)

 2. Τελευταίο κριτήριο σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι ισάξιες ως προς τα παραπάνω είναι η χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

 

Μπορείτε να υποβάλετε είτε ΜΟΝΗ ΑΙΤΗΣΗ, είτε ΔΙΠΛΗ ΑΙΤΗΣΗ.

Η αξιολόγηση των διπλών αιτήσεων θα γίνει με βάση τα συνολικά κριτήρια που συγκεντρώνουν και οι 2 υποψήφιοι, ενώ για τις μονές αιτήσεις η Οργανωτική Επιτροπή θα είναι υπεύθυνη να τις συνδυάσει, έτσι ώστε να προκύψουν ζευγάρια ίδιου φύλου, με αντίστοιχα κριτήρια και δεκαήμερα.

Η επιλογή φύλου δεν αποτελεί κριτήριο στην κατανομή (θα χρησιμοποιηθεί μόνο στην περίπτωση των μονών αιτήσεων, για να μετατραπούν σε διπλές, μέσω συνδυασμού τους με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής).

Είναι απαραίτητο να αποστείλετε τα πιστοποιητικά που ζητούνται εντός 24 ωρών από την υποβολή της αίτησής σας, προκειμένου να ληφθούν υπόψιν τα στοιχεία που θα δηλώσετε.

Περισσότερες οδηγίες για τον τρόπο αποστολής τους θα περιλαμβάνονται στην καρτέλα Οδηγίες Αίτησης.