Τρόπος Κατανομής

Κριτήρια Επιλογής Συμμετεχόντων
Ιατρικής Απόβασης 2021

Υπενθυμίζουμε ότι το εκπαιδευτικό, εθελοντικό πρόγραμμα “ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΟΒΑΣΗ” απευθύνεται σε φοιτητές Ιατρικής των 7 Ελληνικών Ιατρικών Σχολών με βασικές προϋποθέσεις να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το 4ο έτος των σπουδών τους και να είναι εγγεγραμμένα μέλη της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε..

Σχετικά με τον τρόπο κατανομής των συμμετεχόντων, τα στοιχεία που θα συνεκτιμηθούν θετικά στην κατανομή και θα περιέχονται στην αίτηση είναι:

 1. Το έτος σπουδών. Το 6ο έτος έχει μεγαλύτερο πλεονέκτημα από τα άλλα δυο, το 5ο μεγαλύτερο πλεονέκτημα σε σχέση με το 4ο
  (Το πλεονέκτημα είναι μικρότερο για όσους έχουν ήδη συμμετάσχει το 2020 στο Πρόγραμμα).
 2. Η διπλή αίτηση πριμοδοτείται.
 3. Η μη εκδήλωση προτίμησης προορισμών πριμοδοτείται.
 4. Η παρακολούθηση κάποιας δράσης (Ημερίδα, Σεμινάριο κλπ) που διοργάνωσε το εκάστοτε Παράρτημα της Ε.Ε.Φ.Ι.Ε. το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, από όσες αναφέρονται στη σχετική λίστα εντός της αίτησης
  (απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή του πιστοποιητικού παρακολούθησης, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε στην καρτέλα Αίτηση Συμμετοχής)
 5. Η παρακολούθηση του 27ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας ή η παρακολούθηση του 25ου ΕΣΦΙΕ ή η εγγραφή στο 26ο ΕΣΦΙΕ – με φθίνουσα σειρά πριμοδότησης: 27ο ΕΣΦΙΕ > 25ο ΕΣΦΙΕ > 26ο ΕΣΦΙΕ.
  (για το 25ο και 27ο ΕΣΦΙΕ απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή του πιστοποιητικού παρακολούθησης, ενώ η εγγραφή στο 26ο ΕΣΦΙΕ θα ελεγχθεί από σχετική λίστα. Προσοχή! Όσοι συμμετέχοντες δεν έχουν το πιστοποιητικό παρακολούθησης του 25ου ΕΣΦΙΕ, ωστόσο συμπλήρωσαν τις απαιτούμενες ώρες για τη λήψη του, μπορούν να το δηλώσουν κανονικά και θα ελεγχθεί από σχετική λίστα)
 6. Η πιστοποίηση BLS/AED ή  ALS ή  ILS από την ERC, όχι διαδικτυακής διεξαγωγής
  (απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή του πιστοποιητικού)
 7. Η πιστοποίηση ATLS
  (απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή του πιστοποιητικού)
 8. η συμμετοχή σε Σεμινάριο πιστοποιημένο από επίσημο φορέα (π.χ. Σεμινάριο κάποιου Παραρτήματος της ΕΕΦΙΕ – Workshop ΕΣΦΙΕ – όποια άλλη δράση αντίστοιχου περιεχομένου υπογεγραμμένη από Επιστημονικό Υπεύθυνο) που να εξασφαλίζει την απόκτηση κλινικής δεξιότητας την τελευταία 3ετία και να έχει πραγματοποιηθεί με διά ζώσης συμμετοχή. Πιο συγκεκριμένα:
  a) Σεμινάριο Συρραφής Τραύματος,
  b) Βασικές Κλινικές Δεξιότητες (ένα από τα παρακάτω): φλεβοκεντήσεις, ουροκαθετηριασμοί, ενέσεις, τοποθέτηση γύψου,
  c) Επείγουσες παρεμβατικές τεχνικές (ένα από τα παρακάτω): διασφάλιση & βασική διαχείριση αεραγωγού (τραχειοστομία, λαρυγγική μάσκα), αντιμετώπιση πνευμοθώρακα, διαχείριση μαζικής αιμορραγίας, τοποθέτηση Κεντρικής Φλεβικής Γραμμής
 9. Η συμμετοχή σε κάποιο εθελοντικό πρόγραμμα σχετιζόμενο με την παροχή ιατρικής βοήθειας κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής σας φοίτησης, με διάρκεια συμμετοχής τουλάχιστον 3 ημέρες και εγκεκριμένο από πιστοποιημένο φορέα. Προσοχή! ‘Οχι ιατρικής εκπαίδευσης.
  (απαιτείται η ηλεκτρονική αποστολή του πιστοποιητικού)
 10. Τελευταίο κριτήριο σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι ισάξιες ως προς τα παραπάνω είναι η χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.
 11. Η επιλογή φύλου δεν αποτελεί κριτήριο στην κατανομή
  (θα χρησιμοποιηθεί μόνο στην περίπτωση των μονών αιτήσεων, για να μετατραπούν σε διπλές, μέσω συνδυασμού τους με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής)

Μπορείτε να υποβάλετε είτε ΜΟΝΗ ΑΙΤΗΣΗ, είτε ΔΙΠΛΗ ΑΙΤΗΣΗ.
Η αξιολόγηση των διπλών αιτήσεων θα γίνει με βάση τα συνολικά κριτήρια που συγκεντρώνουν και οι 2 υποψήφιοι, ενώ για τις μονές αιτήσεις η Οργανωτική Επιτροπή θα είναι υπεύθυνη να τις συνδυάσει, έτσι ώστε να προκύψουν ζευγάρια ίδιου φύλου, με αντίστοιχα κριτήρια και δεκαήμερα.

Είναι απαραίτητο να αποστείλετε τα πιστοποιητικά που ζητούνται 24 ώρες από την υποβολή της αίτησής σας, προκειμένου να ληφθούν υπόψιν τα στοιχεία που θα δηλώσετε.
Περισσότερες οδηγίες για τον τρόπο αποστολής τους θα περιλαμβάνονται στην καρτέλα Αίτηση Συμμετοχής.